Algemene verhuurvoorwaarden

Geldig op alle leveringen en overeenkomsten, tenzij anders overeengekomen en contractueel vastgelegd.

Artikel 1. Toepasselijkheid voorwaarden

1.1 Deze algemene verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Veru Materieel/Rolsteiger.nu uitgebrachte offertes en tussen verhuurder en huurder te sluiten en gesloten huurovereenkomsten.

Artikel 2. Totstandkoming huurovereenkomst

2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend.

2.2 Huurovereenkomsten komen alleen tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door verhuurder, al of niet tot stand gekomen via elektronische communicatiemiddelen, dan wel door uitvoering van de overeenkomst door verhuurder.

Artikel 3. Duur van de overeenkomst

3.1 De huurovereenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde periode, de duur van deze periode staat in de orderbevestiging vermeld.

3.2 De huurovereenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden verleend.

3.3 Het beëindigen van de huurovereenkomst geschied automatisch na het aflopen van de in de huurovereenkomst vermelde periode, zonder dat daar enige opzegging van huurder of verhuurder vereist is.

3.4 Bij het ontbreken van een einddatum op de verhuurovereenkomst, dan eindigt de overeenkomst bij verstrekking van een afmeldnummer door verhuurder of uiterlijk van rechtswege 2 maanden na de ingangsdatum. De huurder kan dan, op verzoek en niet zonder instemming van de verhuurder de huurovereenkomst nog eenmaal verlengen met 2 maanden. Indien huurder een dergelijk expliciet verlengingsverzoek niet of niet tijdig heeft ingediend, is huurder aan verhuurder een direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van het bedrag, gelijk aan de huurprijs over de periode, te rekenen vanaf de eerste dag waarop de huurovereenkomst is geëindigd, tot en met de dag waarop het gehuurde aan verhuurder is geretourneerd, dan wel – indien zulks is overeengekomen – tot en met de dag waarop het gehuurde door verhuurder opgehaald is op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van huurder.

Artikel 4. Huurprijs

4.1 De huurprijs bedraagt bij het aangaan van de huurovereenkomst het bedrag dat op de orderbevestiging, en bij gebreken daarvan in de offerte, is vermeld.

4.2 Indien de kosten van verhuurder stijgen ten gevolge van wijzigingen in wet- en/of regelgeving, is verhuurder gerechtigd de huurprijs tussentijds te verhogen.

Artikel 5. Betaling

5.1 Betaling van de huurprijs dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

5.2 Bij gebreke van betaling binnen 30 dagen na factuurdatum is huurder van rechtswege in verzuim en met onmiddellijke ingang een vertragingsrente van 1.5% per maand verschuldigd aan verhuurder. De vergoeding voor deze kosten bedraagt 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00 over de 1e€ 2500,-- en voorts de wettelijke berekening van buitengerechtelijke kosten.

5.3 Klachten met betrekking tot facturen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk bij verhuurder te zijn ingediend, bij gebreke waarvan huurder geen beroep meer kan doen op eventuele onjuistheden in de facturen.

Artikel 6. Aflevering

6.1 Het gehuurde wordt aan de huurder afgeleverd op de in factuur vermelde voor onze voertuigen goed bereikbare locatie. De kosten verbonden aan de aanvoer van gehuurde zijn voor rekening van huurder.

6.2 Vanaf de levering van de door huurder gehuurde objecten draagt deze huurder de verantwoordelijkheid voor het gebruik en risico van het gehuurde. Dit eindigt 4 werkdagen na schriftelijke afmelding door huurder dan wel wanneer het gehuurde object door verhuurder wordt opgehaald.

De huurder is andersom dus nog wel 4 werkdagen na afmelding verantwoordelijke voor de gehuurde objecten.

Artikel 7. Eigendom

7.1 Huurder is niet bevoegd het gehuurde aan derden onder te verhuren of mede in gebruik te geven, te verpanden of op andere wijze dan vermeld in de overeenkomst staat te gebruiken.

Artikel 8. Gebruik

8.1 Huurder heeft het gehuurde in goede staat van onderhoud ontvangen.

8.2 De huurder zal met goede zorg over het gehuurde waken; dit beveiligen en slechts gebruiken conform de bedienings- en behandelingsvoorschriften. Dit is de huurder verplicht tot het gehuurde is afgeleverd bij verhuurder zoals bepaald in artikel 6.2.

8.3 Huurder verplicht zich het gehuurde uitsluitend te laten gebruiken door personen die over de benodigde deskundigheid en ervaring beschikken.

8.4 Huurder zal het gehuurde niet gebruiken buiten de op de orderbevestiging aangegeven locatie, waar door verhuurder schriftelijke toestemming aan is verleend.

8.5 Huurder is verplicht bij het constateren van schade op het gehuurde dit direct doch uiterlijk binnen 24 uur aan verhuurder te melden.

Artikel 9. Inspectie, onderhoud en reparatie

9.1 Huurder verplicht zich het gehuurde op het eerste verzoek van verhuurder voor inspectie en reparatie ter beschikking te stellen.

9.2 Onderhoud aan het gehuurde komt voor rekening van verhuurder. Huurder stelt het gehuurde in gereinigde staat ter beschikking aan verhuurder voor het ophalen van het materieel/machine.

9.3 Huurder is verplicht tot het verrichten van dagelijks onderhoud aan het gehuurde (oliepeil e.d.) Kosten van dit onderhoud zijn voor rekening van huurder.

9.4 Huurder zal geen reparatie uitvoeren dan na voorafgaande schriftelijketoestemming van verhuurder. Indien verhuurder geen toestemming heeft gegeven voor het uitvoeren van reparaties komen de reparaties volledig voor rekening en risico van huurder.

Artikel 10. Terug levering

10.1 Na beëindiging van de huurovereenkomst wordt het gehuurde door huurder terug geleverd op de in de opdrachtbevestiging aangegeven, voor onze transportmiddelen goed bereikbare locatie. De kosten verbonden aan afvoer van het gehuurde zijn voor rekening van de huurder.

10.2 Huurder is verantwoordelijk bij aflevering het gehuurde in oorspronkelijke staat af te leveren. Indien nodig gereinigd.

Artikel 11. Overmacht

11.1 Verhuurder heeft het recht het nakomen van zijn verplichting op te schorten en komt niet in verzuim, indien hij ten gevolge van omstandigheden die buiten zijn invloedssfeer liggen en/of verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te voorzien waren, verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

11.2 Indien nakoming blijvend onmogelijk is of een tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt, hebben partijen het recht dat deel van de overeenkomst te ontbinden dat nog niet uitgevoerd, zonder dat één der partijen recht heeft op schadevergoeding.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 Verhuurder heeft voor het gehuurde een verzekering afgesloten. Voor zelfrijdend materieel is de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) afgesloten. Het van toepassing zijnde eigen risico ad €250,- van de verzekering, komt voor rekening van de huurder. Bij repeterende schades van gelijksoortige oorzaak komt per schade voorval een eigen risico voor rekening van de huurder.

12.2.1 Diefstalbeveiliging. De verzekering biedt alleen dekking voor beschadiging en verlies door (poging tot) diefstal of door vermissing indien de diefstal/vermissing heeft plaats gehad gedurende de tijd dat he werkmaterieel onbeheerd is achtergebleven.

12.2.2 Van onbeheerd achterlaten is sprake wanneer het werkmaterieel, nadat het buiten bedrijf is gesteld, niet (meer) onder direct toezicht staat van eigenaar, bestuurder of de perso(o)n(en) ten behoeve van wie het werkmateriaal wordt gebruikt. Indien hieraan niet is voldaan, geldt een eigen risico van 20% van het schadebedrag met een minimum van €2500,00.

12.3 In geval van schade ontstaan aan of veroorzaakt met of door het gehuurde dient huurder dit binnen 24 uur na het evenement schriftelijk aan verhuurder melden.

12.4 In geval van opzet of bewuste roekeloosheid van huurder, werknemers van huurder en/of door huurder ingeschakelde hulppersonen, zal de geleden schade op grond van de WAM-verzekering op huurder verhaald worden.

12.5 Huurder is jegens verhuurder aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, waaronder begrepen schade door diefstal, verduistering en vervreemding; ook indien er geen sprake is van schuld aan de zijde van huurder. Het is huurder vrij om het gehuurde object casco te verzekeren.

12.6 Huurder is jegens verhuurder aansprakelijk voor alle schade die met het gehuurde en/of door het gebruik van het gehuurde is toegebracht en/of ontstaan. Huurder vrijwaart verhuurder voor aanspraken van derden tot vergoeding van schade die met het gehuurde en/of door gebruik van het gehuurde is toegebracht en/of ontstaan.

12.7 Niet voor vergoeding in aanmerking komt gevolgschade, waaronder stagnatieschade en gederfde winst en schade veroorzaakt door opzet of roekeloosheid van huurder, werknemers van huurder en/of door huurder ingeschakelde hulppersonen.

Artikel 13. Ontbinding

13.1 Verhuurder heeft het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling de huurovereenkomst te ontbinden wanneer: a. huurder zijn verplichting uit hoofde van de huurovereenkomst niet, niet-tijdige of niet behoorlijk nakomt; b. het faillissement van de huurder wordt aangevraagd of uitgesproken; c. huurder uitstel van betaling aanvraagt; d. ten laste van huurder beslag wordt gelegd of huurder op andere wijze geheel of gedeeltelijk de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen verliest.

13.2 In geval van ontbinding van de huurovereenkomst is huurder aan verhuurder alle oorspronkelijke huurtermijnen verschuldigd, onverminderd het recht van verhuurder op volledige schade vergoeding. Alle huurtermijnen zijn in geval van ontbinding van de huurovereenkomst direct opeisbaar. Daarnaast is huurder gehouden om buitengerechtelijke kosten aan verhuurder te vergoeden overeenkomstig het in 5.3 bepaalde.

Artikel 14. Overdracht rechten en plichten

14.1 Verhuurder heeft het recht de eigendom van het gehuurde en haar rechten en plichten uit hoofde de huurovereenkomst aan een derde over te dragen. Huurder verklaart zich nu voor alsdan met een dergelijke overdracht akkoord.

Artikel 15. Rechtskeuze en forumkeuze

15.1 Op de huurovereenkomst is uitsluitend Nederlandse recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen tussen partijen, voortvloeiende uit de huurovereenkomst of daarmee rechtstreeks of zijdelings verbandhoudende, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van verhuurder.

Contactgegevens

Veru Materieel B.V./Rolsteigerhuren.nl
Nijverheidsweg 28
3371 XE Hardinxveld-Giessendam

M. 06-53 97 54 46
E. rolsteiger@verumaterieel.nl

Neem contact met ons op

Versturen

Copyright ® Veru Rolsteigers